Obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

Tyto VOP upravují vztahy mezi smluvními stranami licenční smlouvy. Na jedné straně smlouvy vystupuje společnost Eyedea Recognition s.r.o., IČ: 27581349 DIČ: CZ27581349 se sídlem Pod Hybšmankou 2848/7 150 00 Praha 5, Česká republika, zapsaná v ochodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 113292 jako prodávající (dále jako „Eyedea Recognition“) a na druhé straně smlouvy vystupuje kupující (dále jako „Kupující“).

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Eyedea Recognition nebo s ní jinak jedná.

Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

Kopii VOP obdrží Kupující jako přílohu potvrzení objednávky na zadanou emailovou adresu, přičemž daňový doklad obsahující základní údaje smlouvy obdrží Kupující po zaplacení služby.

II. Sdělení před uzavřením smlouvy

Eyedea Recognition sděluje, že
a) požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění Kupujícím od Eyedea Recognition.
b) V případě licenčních smluv uzavíraných na dobu neurčitou je cena licence sjednána za celou dobu poskytování licence, není-li uvedeno jinak.
c) Ceny zboží a služeb jsou na webu provozovaném společností Eyedea Recognition uváděny včetně i bez DPH, poplatky za doručení licenčních klíčů elektronickou poštou jsou 0,- Kč.
d) v případě, že Kupujícím je spotřebitel, má takový spotřebitel právo od smlouvy odstoupit, a to ve lhůtě čtrnácti dnů, přičemž toto odstoupení musí zaslat na adresu sídla Eyedea Recognition.
e) spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo.
j) smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložena v elektronickém archivu společnosti Eyedea Recognition

III. Smlouva

Smlouvu může Kupující uzavřít tak, že přijme návrh k uzavření smlouvy na webu provozovaném společností Eyedea Recognition tím, že požadovanou licenci vloží do košíku. Než Kupující závazně potvrdí objednávku, má Kupující právo měnit jak požadované plnění tak i způsob úhrady, tedy zkontrolovat všechny údaje, které do objednávky vložil. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím po zvolení způsobu úhrady a přijetím objednávky Eyedea Recognition. Za případné chyby při přenosu dat Eyedea Recognition nenese odpovědnost. Uzavření smlouvy Eyedea Recognition neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním emailem na Kupujícím zadaný email.

Přílohou tohoto potvrzení je aktuální znění VOP včetně Reklamačního řádu a informace o možnosti vrátit zboží zakoupené na dálku spotřebitelem do 14 dní od uzavření kupní smlouvy. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody obou stran nebo na základě zákonných důvodů.

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán.

Kupní smlouvou se Eyedea Recognition zavazuje, že Kupujícímu licenci, která je předmětem koupě, dodá a umožní mu nabýt vlastnické právo k licenci a Kupující se zavazuje, že licenci převezme a zaplatí Eyedea Recognition kupní cenu.

Eyedea Recognition si vyhrazuje vlastnické právo k licenci, a proto se Kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny.

Odpovědnost společnosti Eyedea Recognition
Eyedea Recognition odpovídá Kupujícímu, že licencovaný software při převzetí nemá vady. Zejména Eyedea Recognition odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující licencovaný software převzal,
a) má licencovaný software vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Eyedea Recognition popsala nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu licence
b) je počet licence v odpovídajícím množství
c) licencovaný software vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada, má se za to, že licencovaný software byl vadný již při převzetí.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u licence software v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, to se však netýká, vyplývá-li to z povahy věci.

Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující vadu sám způsobil.

Podstatné porušení smlouvy
  Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo
a) na odstranění vady dodáním nové verze software bez vady nebo dodáním chybějící části software, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady;
b) na odstranění vady opravou licencovaného software,
c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
d) odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí společnosti Eyedea Recognition, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu společnosti Eyedea Recognition; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Eyedea Recognition vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy – viz níže.

Kupující-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Eyedea Recognition nemůže dodat novou verzi licencovaného software bez vad, vyměnit její součást nebo software opravit, jakož i v případě, že Eyedea Recognition nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Nepodstatné porušení smlouvy
Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může Eyedea Recognition dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Eyedea Recognition odstranit podle své volby opravou licencovaného software nebo dodáním nové verze licencovaného software.

Neodstraní-li Eyedea Recognition vadu včas nebo vadu odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Eyedea Recognition. Právo na dodání nové verze licencovaného software, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže licenci software řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Záruční doba běží od odevzdání licenčního klíče Kupujícímu; byl-li licenční klíč podle smlouvy odeslán, běží od dojití věci do místa určení.

Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího vnější událost.

IV. Odstoupení od smlouvy

dstoupení od smlouvy spotřebitelem
Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy.

Eyedea Recognition umožňuje spotřebiteli odstoupit prostřednictvím elektronicke posty na emailove adrese store@eyedea.cz a spotřebiteli pak Eyedea Recognition potvrdí bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.

Odstoupit lze také korespondenčně, a to na adrese Eyedea Recognition s.r.o., Vyšehradská 320/49 128 00 Praha 2.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá spolecnosti Eyedea Recognition bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, licenční klíče, které od společnosti Eyedea Recognition obdržel, a to na své náklady.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu Eyedea Recognition bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, Eyedea Recognition není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než jí spotřebitel licenční klíče předá.

Odstoupení v ostatních případech
Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li licenční klíče vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,
a) nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím

Neoznámil-li Kupující vadu včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

V. Bezpečnost a ochrana osobních údajů

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a marketingových akcí prodávajícího a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu Eyedea Recognition s.r.o., Vyšehradská 320/49 128 00 Praha 2, Česká republika . Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická, vyjádření musí být zasláno na email info@eyedea.cz. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu (včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům.)

VI. Provozní doba

Objednávky přes internetový obchod Eyedea Recognition jsou přijímány 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

VII. Ceny

Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny.
Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit.

VIII. Způsob objednání

Kupující dostane plnění za cenu platnou v době objednání. Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží.
Objednávat je možno následujícími způsoby:
1. prostřednictvím elektronického obchodu Eyedea Recognition (dále jen „Store“)&
2. elektronickou poštou na adrese store@eyedea.cz&
Eyedea Recognition doporučuje Kupujícímu provádět objednávky přes Store.

VII. Platební podmínky

Prodávající akceptuje následující platební podmínky:
a. platba přes PayPal

Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví Eyedea Recognition.

VIII. Dodací podmínky

Licenční klíče jsou zdarma dodány na emailovou adresu Kupujícího po zaplacení kupní ceny licencí.

IX. Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem Eyedea Recognition a příslušnými právními předpisy České republiky.

X. Závěrečná ustanovení

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

Případné spory mezi Eyedea Recognition a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené  ODR platformy. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde. Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak Eyedea Recognition doporučuje Kupujícímu nejdříve využít kontakt na Eyedea Recognition pro vyřešení nastalé situace.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 15. 8. 2017.


REKLAMAČNÍ ŘÁD

I. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád je nedílnou součást Všeobecných obchodních podmínek společnost Eyedea Recognition s.r.o., IČ: 27581349 DIČ: CZ27581349 se sídlem Pod Hybšmankou 2848/7 150 00 Praha 5, Česká republika, zapsaná v ochodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 113292 a popisuje postup, jakým způsobem přistupovat při reklamaci zboží pořízeného od prodávajícího.

Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží.

Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem.

Definice pojmů obsažené v tomto Reklamačním řádu mají přednost před definicemi ve VOP. Pokud tento Reklamační řád pojem nedefinuje, chápe se ve významu, v jakém je definován ve VOP. Pokud není definován ani tam, chápe se ve významu, v jakém jej užívají právní předpisy.

Jako doklad o záruce (záruční list) vystavuje Eyedea Recognition ke každé zakoupené licenci software nákupní doklad (faktura - dále jen záruční list) se zákonem uvedenými všemi potřebnými údaji pro uplatnění záruky (zejm. název licencované služby, délka záruky, cena, množství, sériové číslo).

Pokud je to s ohledem na poskytovanou záruku potřebné, Eyedea Recognition v záručním listě srozumitelným způsobem vysvětlí obsah poskytované záruky, uvede její rozsah, podmínky, dobu platnosti a způsob, jakým je možno uplatnit nároky z ní plynoucí. V záručním listu Eyedea Recognition zároveň uvede, že poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží.

II. Délka záruky

Záruční doba začíná běžet zásadně dnem převzetí zboží Kupujícím, tj. dnem uvedeným na záručním listě.

Při prodeji spotřebního zboží je zákonná záruční doba 24 měsíců, nestanoví-li zvláštní právní předpis lhůtu delší.

Záruční doba se skládá ze zákonné lhůty (24 měsíců) a případně prodloužené záruční lhůty. Záruční doba se dále prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v reklamaci. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

U prodloužené lhůty se reklamace řídí výhradně tímto Reklamačním řádem.

III. Záruční podmínky

I. Místem pro uplatnění reklamace je sídlo společnosti Eyedea Recognition.

II. Kupující může vady licencovaného software uplatňovat též elektronicky na emailové adrese store@eyedea.cz

III. Eyedea Recognition negarantuje plnou kompatibilitu prodaných licencí software s jinými, pracovníky Eyedea Recognition neschválenými součástmi, ani se softwarovými aplikacemi, jejichž funkčnost nebyla Kupujícím výslovně požadována v písemné objednávce.

IV. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé použitím nesprávného nebo vadného programového vybavení, ani na případné škody v důsledku toho vzniklé, pokud takové použití není obvyklé a přitom nebylo vyloučeno v přiloženém návodu k použití. Dále se záruka nevztahuje na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou.

V. Eyedea Recognition negarantuje plnou funkčnost aplikačního software ve verzích, které nejsou vhodné (nejsou vytvořeny) pro objednaný operační systém. Za případné problémy způsobené omezenou funkčností aplikací, které tuto podmínku nesplňují, nepřebírá Eyedea Recognition žádnou zodpovědnost.

Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá (v případě, že taková činnost není činností obvyklou a přitom není zakázána v přiloženém návodu k použití):
1. neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,
2. pokud bylo zboží nebo jeho část poškozeno počítačovým virem,
3. zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí.

VI. Okamžikem odstranění ochranných prostředků (fólie, pečeti, otevření obálky, aktivace licence apod.) se Kupující stává oprávněným uživatelem softwarového produktu a akceptuje licenční ujednání výrobce software, u digitálního obsahu je to již samotným stažením. To neplatí pro rozpor s kupní smlouvou.

VII. Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu uvedenou Kupujícím (v reklamačním formuláři, v přiloženém listě s popisem závady). Pro uvedení závady doporučujeme písemnou formu.

VIII. Zjistí-li technik, že příčinou problémů není reklamovaný výrobek, ale nekorektní instalace software (operační systém, antivirový program), pokud byla data poškozena nekorektním chováním některé aplikace (např. hry, viry) nedodané prodávajícím, nebo jestliže data poškodil kupující, nebo třetí osoba, bude reklamace zamítnuta.

IV. Vyřízení reklamace

Je-li Kupující-spotřebitel, o reklamaci Eyedea Recognition rozhodne ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamaci včetně odstranění vady Eyedea Recognition vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě se spotřebitelem – takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Po uplynutí této lhůty se má za to, že vada na věci skutečně existovala a spotřebitel má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Tato lhůta není závazná ke Kupujícímu-podnikateli, kdy o reklamace bude rozhodnuto nejpozději do 40 dnů ode dne uplatnění reklamace.

Eyedea Recognition vydá Kupujícímu-spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to emailem bezprostředně po přijetí reklamace, dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním oprávněných práv z odpovědnosti za vady (doporučujeme požádat nejdéle do 30 dnů po vyřízení reklamace – zákonná lhůta tím není dotčena) a byly vynaloženy skutečně a účelně. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má spotřebitel také právo na úhradu nákladů k tomuto odstoupení.

Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, začne záruční doba běžet znovu od data vyřízení reklamace. Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace, tedy doby, kdy byl Kupující povinen věc převzít. O vyřízení je zákazník informován e-mailem, který uvedl již při nákupu.

Po vyřízení reklamace Eyedea Recognition upozorní o ukončení reklamace kupujícího e-mailem.

VII. Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád je platný od 28. 7. 2017 a ruší platnost předchozích reklamačních řádů.